Nasza misja
Instrukcja wysyłki:
Podmiot zgłaszający materiał do badań jest proszony o kontakt  za pomocą poczty elektronicznej z operatorem serwisu i przekazanie informacji o ilości i właściwościach materiału przeznaczonego do badań.
 
Jeżeli zadeklarowane przez zgłaszającego właściwości materiału przeznaczonego do badań będą spełniać wymogi ujęte w "WARUNKACH ZAMÓWIENIA"  to podmiot  zgłaszający otrzyma  "numer identyfikacyjny zgłoszenia" (NIZ) i będzie mógł przesłać materiał do badania.
 
Dostawa próbek materiałów do badania odbywa się na koszt zgłaszającego.
 
Przesyłka zawierająca materiał do badania musi posiadać na zewnątrz czytelny zapis  NIZ oraz adres zwrotny.
NIZ jest niezbędny do przyjęcia zlecenia przez operatora serwisu i rozpoczęcia przygotowań do wykonania badania. Przesyłki dostarczone do serwisu i nieposiadające NIZ lub nieposiadające adresu zwrotnego będą utylizowane bez powiadomienia.
 
Minimalna ilość materiału wymagana do przeprowadzenia badań wynosi 150ml. Warunkiem przeprowadzenia pomiaru jest możliwość umieszczenia badanego materiału w naczyniu pomiarowym w kształcie walca od średnicy 45mm.
 
Materiał pochodzenia organicznego powinien być dostarczony w zamkniętych fabrycznie opakowaniach lub po uzgodnieniu w opakowaniu dostarczonym przez zleceniodawcę.
Materiał zawierający substancje szkodliwe, toksyczne, drażniące i łatwopalne musi być dostarczony w oznakowanej przesyłce w zamkniętym fabrycznie opakowaniu.
 
Copyright 2011© Pelczar Technology . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Metoda pomiarowa
Zastrzeżenia prawne
Warunki zamówienia
Polityka poufności
Cennik
Kontakt
Czy wiesz o ile wzrosło tło promieniotwórcze w Polsce od 1960 roku?