Nasza misja:
W porównaniu do możliwości pomiaru innych niż promieniotwórczość paramentów fizyko-chemicznych materiałów, osoby prywatne, jak i firmy posiadają ograniczony dostęp do urządzeń pomiarowych aktywności  promieniotwórczej substancji.
Misją naszego serwisu jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców możliwości porównania aktywności promieniotwórczej wybranych przez nich artykułów żywnościowych, materiałów budowlanych, kosmetyków, środków higieny oraz innych ogólno dostępnych substancji stosowanych w gospodarstwie domowym.

Dlaczego badamy:
Celem badania jest oszacowanie różnic w promieniotwórczości materiałów należących do tej samej grupy towarowej lub w stosunku do próbki referencyjnej o znanej aktywności promieniotwórczej.
Na wskutek procesów inspirowanych przez człowieka, stężenie pierwiastków promieniotwórczych w środowisku może ulec zwielokrotnieniu, aż do poziomu zagrażającemu zdrowiu. Niektóre z pierwiastków promieniotwórczych po wprowadzeniu do organizmu ulegają koncentracji wskutek procesów fizjologicznych, a ich ilość w organizmie wzrasta z wiekiem.
Podstawą minimalizacji ryzyka związanego z wpływem substancjami promieniotwórczymi jest  utrzymanie ekspozycji z promieniowania tych substancji na najniższym poziomie możliwym pod względem kosztów, technologii i korzyści dla zdrowia. Zasada ta, znana pod nazwą ALARA (As Low As Reasonably Achievable - tak nisko jak jest to realnie możliwe) jest fundamentem ochrony radiologicznej .
Najskuteczniejszą metodą utrzymania ekspozycji na promieniowanie jonizujące na najniższym możliwym poziomie jest identyfikacja i usuwanie z otoczenia produktów o podwyższonej radioaktywności.
 
Nasi odbiorcy:
Odbiorcami naszego serwisu są firmy oraz osoby prywatne, dla których standard życia jest wyznaczany jakością żywności i otaczających ich dóbr konsumpcyjnych.
 
Co możemy badać:
Możemy badać materiały sypkie, pasty, żele oraz płyny. Minimalna ilość materiału wymagana do przeprowadzenia badań wynosi 150ml. Warunkiem przeprowadzenia pomiaru jest możliwość umieszczenia badanego materiału w naczyniu pomiarowym w kształcie walca od średnicy 45mm.
 
Jakie parametry możemy badać:
Możemy porównywać aktywności promieniotwórczą materiałów pochodzącą z czynnego  radiologicznie materiału pochodzenia naturalnego (Naturally Occurring Radioactive Material  -NORM- ) oraz ze źródeł sztucznych.
Pomiar aktywności promieniotwórczej materiałów przeprowadzamy za pomocą przyrządu zawierającego matryce pomiarową  czułą na promieniowanie beta i gamma w zakresie energii promieniowania od 30keV - 1.2MeV.
 
Wynik badania:
Wynikiem badania są dane liczbowe umożliwiające porównanie ilościowe ogólnej (gamma i beta) objętościowej aktywności promieniotwórczej  (OOAP) materiałów w ramach badanej populacji lub w odniesieniu do wybranych referencyjnych próbek materiału.
OOAP badanego materiału wyrażona jest  w jednostce [cps/100ml], gdzie jednostka [cps/100ml]  opisuje liczbę zarejestrowanych w jednostce czasu wynoszącej 1 sekundę, impulsów z matrycy detektorów Geigera-Mullera wyzwalanych aktywnością badanego materiału dla jego znormalizowanej objętości wynoszącej 100ml.  Wynik badania dostarczany jest w formie elektronicznej jako plik arkusza kalkulacyjnego  OpenOffice Calc.
 
Copyright 2011© Pelczar Technology . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Metoda pomiarowa
Zastrzeżenia prawne
Warunki zamówienia
Polityka poufności
Cennik
Instrukcja wysyłki
Kontakt
Czy wiesz o ile wzrosło tło promieniotwórcze w Polsce od 1960 roku?